DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Chcesz przeszkolić pracowników? Szukasz źródła dofinansowania? Zapytaj naszych doradców o możliwości w Twoim regionie.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

ADRESACI:

Mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże firmy.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

PRIORYTETY DOFINANSOWANIA

  1.  Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
  6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
  7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

ADRESACI:

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy.

 

INFORMACJE:
Realizujemy szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Jeśli potrzebujesz warsztatów lub całego projektu szkoleniowego zgłoś się do nas. Umieścimy usługę zaprojektowaną specjalnie dla Twojej firmy.
Wielkość dofinasowania uzależniona jest od kilku czynników, dlatego najlepiej skontaktuj się z naszym doradcą, jeśli chcesz dowiedzieć się jak to wygląda w Twoim regionie.

 

Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy przekażą Ci aktualne informacje z regionu północnej i południowej Polski.

POŁUDNIE

Agnieszka Lewandowska
795 491 331
a.lewandowska@falco.edu.pl

PÓŁNOC

Marcin Kozakiewicz Male

Marcin Kozakiewicz
608 850 195
m.kozakiewicz@falco.edu.pl

CERTYFIKAT ISO 9001:2015

logo_ISO