DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ

Chcesz przeszkolić pracowników? Szukasz źródła dofinansowania? Zapytaj naszych doradców o możliwości w Twoim regionie.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

ADRESACI:

Mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże firmy.

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

PRIORYTETY DOFINANSOWANIA

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

ADRESACI:

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie firmy.

 

INFORMACJE:
Realizujemy szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Jeśli potrzebujesz warsztatów lub całego projektu szkoleniowego zgłoś się do nas. Umieścimy usługę zaprojektowaną specjalnie dla Twojej firmy.
Wielkość dofinasowania uzależniona jest od kilku czynników, dlatego najlepiej skontaktuj się z naszym doradcą, jeśli chcesz dowiedzieć się jak to wygląda w Twoim regionie.

 

Aby skorzystać z takiej formy dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy przekażą Ci aktualne informacje z regionu północnej i południowej Polski.

POŁUDNIE

Agnieszka Lewandowska
795 491 331
a.lewandowska@falco.edu.pl

PÓŁNOC

Marcin Kozakiewicz Male

Marcin Kozakiewicz
608 850 195
m.kozakiewicz@falco.edu.pl

CERTYFIKAT ISO 9001:2015

logo_ISO