Mentor/Instruktor produkcji

Projektowanie i prowadzenie instruktaży. Ocena efektywności szkolenia. Dostosowanie instruktażu, metod pracy do osobowości, sposobu uczenia się i pokolenia ucznia. Instruktor mentorem.

 1. Program szkolenia
  1. Style uczenia się. Cykl Kolba. Diagnoza własnego stylu uczenia się. Jakie metody szkoleniowe i zachowania instruktora motywują, a które demotywują do nauki i wywołują niechęć?
  2. Typy osobowości podczas udzielania instruktażu na stanowisku pracy. Charakterystyczne zachowania. Jak uniknąć problemów wynikających z typów osobowości w relacji instruktor – uczeń?
  3. Różnice pokoleniowe. Różne sposoby motywowania uczniów do nauki w zależności od pokolenia na rynku pracy: BB, X, Y, Z. System wartości i oczekiwania dotyczące zachowań charakterystycznych dla pokoleń. Analiza reakcji na siebie różnych pokoleń w prostych relacjach instruktor – uczeń. Praktyczna „instrukcja obsługi ucznia”, do zastosowania w przypadku pracy z różnymi wiekiem i doświadczeniem ludźmi.
  4. Analiza przykładowych instruktaż.
  5. Praca w obszarach pilotaż. Kompetencje i ich poziomy niezbędne na danym stanowisku pracy. Cele instruktażu. Opracowanie instruktażu stanowiskowego. Optymalizacja programu i materiału szkoleniowy wg 4 stopniowej skali efektywności. Finansowe korzyści z prowadzenia instruktażu. Potencjalne straty wynikające z nieosiągnięcia celów lub zaniechania instruktażu.
  6. Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Systemy reprezentacji – kinestetyk, wzrokowiec, słuchowiec. Jak oddziaływać pozytywnie na ucznia podczas instruktażu, wykorzystać odzwierciedlenie, mowę ciała, pozytywne emocje i sposób mówienia? Jak wyłapać wątpliwości ucznia po jego mowie ciała, szybko reagować i utrzymać zainteresowanie instruktażem?
  7. Praktyczny trening instruowania na stanowisku pracy. Instruktorzy na wyznaczonych obszarach pilotażowych prowadzą przygotowany instruktaż przy wykorzystaniu kamery. Wspólne odtwarzanie i ocena instruktaży (co było dobrze, co wymaga poprawy). Wprowadzanie udoskonaleń i ponowne przeprowadzenie instruktażu.
  8. Instruktor mentorem. Utrzymywanie efektów szkolenia. Jak oddziaływać na ucznia po szkoleniu celem trwałej zmiany starych nawyków i utrwalenia nowych postaw? Jak interweniować, w sytuacji, gdy uczeń łamie zasady po szkoleniu? Jak doceniać ucznia za trzymanie się zasad? Jak udzielać informacji zwrotnej i wzmacniać postępy w nauce? Jak wspierać i motywować po zakończeniu instruktażu?
  9. Sytuacje trudne, podczas których instruktor będzie musiał interweniować i korygować nieakceptowalne zachowania swojego ucznia.
 2. Adresaci szkolenia
  • Kierownicy
  • Liderzy
  • Brygadziści
  • Mistrzowie
  • Pracownicy przeprowadzający instruktaż