Szkolenie: Aktualne wymagania standardu GMP+ B3.

 1. Krótki opis

  Właściwe zapewnienie bezpieczeństwa pasz na całym świecie jest priorytetowe. Firmy muszą wypełniać zobowiązania i właściwie reagować na potrzeby związane z wytwarzanie produktów zwierzęcych. System GMP+ Feed Safety Assurance scheme (GMP+FSA) ma pomócw realizacji tego celu.

  Celem szkolenia jest: 

  • Zapoznanie z wymaganiami  aktualnej wersji standardu GMP+  B3 oraz  obowiązkami Pełnomocnika ds. systemu.
  • Doskonalenie umiejętności technicznych i interpersonalnych kandydatów na auditorów wewnętrznych GMP+
 2. Program szkolenia

  Moduł 1 System GMP+

  1. Cele systemu GMP+ w branży paszowej.
  2. Korzyści dla organizacji.
  3. Struktura dokumentacji systemu GMP+.

  Moduł 2  Wymagania ogólne standardów GMP+  B3

  1. System bezpieczeństwa pasz:
  • Ogólne wymagania systemu,
  • Nadzór nad dokumentami i zapisami,
  • Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa,
  • Planowanie,
  • Odpowiedzialności i uprawnienia,
  • Przeglądy zarządzania.
  1. Programy warunków wstępnych.
  • Personel,
  • Infrastruktura,
  • Środowisko pracy,
  • Utrzymanie czystości,
  • Postępowanie  odpadami,
  • Zabezpieczenie przed szkodnikami,
  • Nadzorowanie szkła i plastiku,
  • Identyfikowalność i śledzenie – pobieranie prób,
  • System wczesnego ostrzegania i wycofanie.
  1. Kontrola procesu.
  • Opracowanie i wdrożenie systemu HACCP wg. 7 zasad C.A.
  • Zakupy.
  • Produkcja
  1. Pomiary, analiza i usprawnienia w tym audity wewnętrzne

  Moduł 3 Dokumenty związane GMP+

  1. Dokumenty związane z GMP+  B3.
  • BA1 Normy dla Produktów.
  • BA2 Kontrola pozostałości.
  • BA3  Wymagania Minimum Lista.
  • BA4 Minimalne Wymogi dla pobierania prób i analiz.
  • BA5 Minimalne Wymogi dla Systemu Wczesnego Ostrzegania.
  • BA6 Wymagania minimalne oznakowanie i dostawa.
  • BA10 Minimalne Wymogi dla Zakupów.
  • BA13 Minimalne Wymogi dla Pobierania Prób.

  Moduł 4  Planowanie auditów wewnętrznych GMP+

  1. Opracowanie rocznego harmonogramu auditów, cel, obszar, zakres, kryteria.
  2. Przygotowanie Planu auditu i Listy pytań auditowych.

  Moduł 5  Realizacja auditów

  1. Działania auditowi na miejscu-obserwacja, ocena dokumentów, wywiad.
  2. Dokumentowanie auditu: zapisy z auditu , notatki, raport z auditu.

  Moduł 6 Działania poauditowe

  1. Analizowanie przyczyn niezgodności- metoda 5M+E i 5 Why.
  2. Planowanie i dokumentowanie działań korygujących, zapobiegawczych, doskonalących.
 3. Adresaci szkolenia

  Warsztaty kierowane są w szczególności do: 

  • Pełnomocników ds. GMP+
  • Auditorów Wewnętrznych
 4. Efekty szkolenia

  Po odbyciu szkolenia Uczestnicy będą wiedzieli:

  • Jakie są wymagania aktualnego standardu GMP+ B3 i ostatnie zmiany,
  • Jak interpretować i wdrożyć wymagania w firmie,
  • Jak planować i realizować audity wewnętrzne,
  • Jakie są obowiązki pełnomocnika ds. systemu.

  Uczestnicy będą potrafili:

  • Stosować  wymagania  w praktyce.
  • Nadzorować wdrożony system  w firmie.
  • Realizować  audity  wewnętrzne.
 5. Metody szkoleniowe
  • Ćwiczenia indywidualne,
  • Analiza przykładowych rozwiązań,
  • Dyskusje,