Szkolenie: Program KAIZEN [PL]

Jak budować system zgłaszania i wdrażania oddolnych inicjatyw racjonalizatorskich? Porównaj doświadczenia, dowiedz się więcej.

 1. Krótki opis

  Pomagamy naszym Klientom osiągnąć 3 cele:

  1. Uwolnić potencjał rozwojowy pracowników firmy, dzięki czemu, niezależnie od pełnionego stanowiska i poziomu doświadczenia wypracują oni wspólnie skuteczny system zgłaszania, oceny i wdrażania oddolnych wniosków racjonalizatorskich w swojej firmie.

  Tworzymy interdyscyplinarny zespół ds. Programu KAIZEN który współpracuje przy planowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu systemu oddolnych wniosków pracowniczych.

  Trener dba o praktyczne przykłady ze swoich doświadczeń w innych firmach, pomaga usystematyzować i ugruntować wiedzę współpracowników i przez cały czas trwania warsztatów inspiruje ludzi do podejmowania samodzielnych i ambitnych wyzwań w zakresie programu KAIZEN.

  Przekazuje praktyczne porady na temat planowania i zastosowania różnych rozwiązań typu KAIZEN w różnych branżach, przedsiębiorstwach i innych organizacjach.

  1. Chcemy pomóc firmie w skutecznym wdrożeniu programu KAIZEN i idei ciągłego doskonalenia jako takiej.

  W firmach, które posiadają wdrożone, ale niedziałające programu typu KAIZEN pomagamy ocenić powody braku skuteczności i dowiedzieć się jakie czynniki powodują, że system nie działa. Identyfikując przyczyny popełnionych wcześniej błędów usuwamy je i próbujemy jeszcze raz zachęcić pracowników do dzielenia się z nią pomysłami do udoskonalenie ich miejsc pracy i całej firmy, aż do momentu, gdy pomysły zaczną przekładać się na konkretne i trwałe wyniki.

  W firmach, które z sukcesem wdrożyły programu KAIZEN – pomagamy wznieść je na nowy poziom. W takich sytuacjach zastanawiamy się wspólnie z zespołem Klienta jak jeszcze optymalniej wykorzystywać potencjał tkwiący w zespołach pracowniczych. Zawsze można i trzeba się doskonalić – dotyczy to również programu KAIZEN.

  Pomagamy w zmianie koncepcji programu KAIZEN, współpracujemy w łączeniu go z systemem ocen pracowniczych i systemem motywacyjnym, albo czynimy go jeszcze bardziej przyjaznym i czytelnym dla wszystkich pracowników, którzy wcześniej mogli się go obawiać, a chcą dzisiaj skorzystać z jego możliwości.

  1. Chcemy pomóc pracownikom w zwiększeniu ich kreatywności.

  Każdy z nas od czasu do czasu wymaga dobrej motywacji do działania. Prowadzimy warsztaty motywacyjne dla osób chcących stać się jeszcze bardziej kreatywne. Dostarczamy uczestnikom takich kursów sprawdzonych algorytmów pracy, dzięki którym potrafią oni po zakończonych warsztatach:

  • zwiększyć osobistą proaktywność,
  • lepiej systematyzować i analizować posiadaną wiedzę i dane,
  • lepiej radzić sobie z podejmowaniem decyzji,
  • wydobywać lepsze efekty ze współpracy z innymi osobami z działu, firmy, a nawet z dostawcami i kooperantami,
  • w taki sposób prowadzić spotkania kreatywne, aby w krótkim czasie uzyskać maksymalny efekt swojej pracy.
 2. Program szkolenia

  Podczas warsztatów analizujemy scenariusze wdrażania KAIZEN w różnego typu organizacjach, z uwzględnieniem specyfiki branży i kultury organizacyjnej, uwzględniając następujące kroki działania:

  1. Tworzenie regulaminu KAIZEN, który zawiera min.:
  • zasady zgłaszania wniosków pracowniczych,
  • zasady budowania programu motywowania pracowników do aktywności proinnowacyjnej,
  • konstruowanie dokumentacji programu KAIZEN, w tym formularzy zgłaszania pomysłów, tabel oceniania, tablic informacyjnych, kart projektów KAIZEN itp.
  • kryteria oceny, wartościowanie pomysłów i zasady doceniania za pomysły,
  • zasady informowania załogi nt. funkcjonowania programu KAIZEN.
  1. Budowanie kampanii marketingu wewnętrznego mającej na celu aktywizację załogi do myślenia twórczego, zgłaszania pomysłów i inicjatyw rozwojowych,
  2. Tworzenie i dokumentowanie pomysłów KAIZEN aby zwiększyć szansę na akceptację i wdrożenie w organizacji,
  3. Tworzenie i pracę zespołu ds. procesu rozpatrywania wniosków, w tym zasad akceptacji oraz podejmowania decyzji co do wstrzymywania pomysłów KAIZEN do realizacji i odrzucania jako nieistotnych lub nieopłacalnych,
  4. Wdrażania zaakceptowanych pomysłów do praktyki organizacji, w tym:
  • tworzenia prototypów i szybkie uruchomienia,
  • zarządzania w szerokim zakresie projektem rozwojowym, wymagającym estymacji kosztów, czasu i profesjonalnej analizy ryzyk,
  • standaryzacji wdrożonego pomysłu i egzekwowanie jego przestrzegania,
  • profesjonalnych zasad zarządzania zmianą w organizacji.
  1. Promowanie idei KAIZEN w firmie, polegającej na:
  • utrzymywaniu stałej aktywności innowacyjnej załogi pracowniczej,
  • utrzymywaniu wysokiego poziomu motywacji u osób zaangażowanych w program KAIZEN,
  • unikania syndromu „wypalenia się” po krótkim czasie,
  • eliminacji postaw demotywujących załogę i obniżającej poziom akceptacji pomysłów i wdrożeń KAIZEN w firmie.

  Pracujemy z grupą w oparciu o japońską filozofię KAIZEN w polskiej oprawie, dodając do nich metodyki wspierające tj.: Cykl PDCA E. W. Deminga, cykl SDCA, technikę DMAIC i Design Thinking.

  Pracujemy w taki sposób aby przygotować zespół do wdrożenia i utrzymania programu KAIZEN w firmie przez kolejne lata po zrealizowaniu warsztatów firmie i cieszyć się z potencjału jaki tkwi w dobrze zmotywowanym i proaktywnym zespole pracowników.

 3. Adresaci

  W GDS FALCO mamy doświadczenie w realizacji szkoleń i wdrożeń Programów KAIZEN w przemyśle, handlu, usługach i administracji.

  Uczestnikami warsztatów KAIZEN powinny być osoby zaangażowane w ciągłe doskonalenie produktów i procesów – zarówno z perspektywy technologów, operatorów maszyn i urządzeń, planistów, działu utrzymania ruchu, kontroli jakości i liderów nadzoru, jak i pracowników administracji i procesów biznesowych – takich jak sprzedaż, finanse czy obsługa zamówień Klienta.

  Dla wsparcia pracowników operacyjnych w ich wysiłkach uczestnikami naszych szkoleń z zakresu programu KAIZEN powinni być również pracownicy wyższego szczebla – tj.: dyrekcja i zarządy, dzięki czemu wnioski racjonalizatorskie będą przyszłości łatwiej przez nich akceptowane, wdrożenia szybciej wprowadzanie, a co najważniejsze – pracownicy liniowi i operacyjni w zakresie doskonalenia swojej firmy – staną się Partnerami najważniejszych decydentów w organizacji.

 4. Efekty szkolenia

  Rozsądne zaplanowanie i wdrożenia do praktyki przedsiębiorstwa programu KAIZEN wzmocni firmę i jej pracowników niezależnie od funkcji i stanowiska.

  Uczestnicy warsztatów realizowanych przez trenerów GDS FALCO będą wiedzieli:

  1. Jakie są zasady, funkcje, cele, zakresy i obszary idei KAIZEN.
  2. Czym jest proces wdrażania KAIZEN, jaka jest jego struktura, charakterystyka.
  3. W jaki sposób planować i przeprowadzać warsztaty KAIZEN aby skutecznie oceniać i doskonalić procesy, wyroby i usługi organizacji.
  4. Jakie zachowania i postawy w zespołach są kluczowe dla powodzenia wdrożenia i utrzymania w organizacji idei ciągłego doskonalenia KAIZEN.
  5. Jakich błędów nie popełniać podczas wdrożenia i jakich sytuacji się wystrzegać w codziennej praktyce KAIZEN.

  Uczestnicy będą potrafili:

  1. Planować i prowadzić warsztaty KAIZEN.
  2. Tworzyć dokumentację towarzyszącą codziennej praktyce doskonalenia firmy.
  3. Opracowywać i analizować wyniki prac rozwojowych.
  4. Planować i wdrażać działania innowacyjne KAIZEN.
  5. Skutecznie wdrożyć ideę KAIZEN w firmie.
  6. Wykorzystywać odpowiednie techniki oraz stosować zasady komunikacji interpersonalnej aby budować swój autorytet lidera ciągłego doskonalenia.
 5. Metody szkoleniowe

  Pracujemy warsztatowo z użyciem specjalnie zaprojektowanych ćwiczeń i studiów przypadków, tak aby odnieść najlepszy skutek w optymalnym czasie i zainspirować uczestników do dalszej, samodzielnej pracy.

  Pokazujemy najlepsze wzorce w postaci przykładów i schematów działania – dyskutując o powodach wdrożeń z sukcesem i rozważamy porażki firm z Programem KAIZEN, pojawiających się na różnych etapach – podczas szkoleń załogi, w fazie wdrożeniowej, czy po zakończeniu wdrożenia i związane z nie utrzymaniem rezultatów wdrożeń.

  Podczas warsztatów opracowujemy konkretne materiały i narzędzia dla firmy – do natychmiastowego zastosowania po zakończeniu spotkania. Każdy uczestnik ma prawo do naniesienia swoich uwag i przemyśleń do wspólnego rozwiązania. Dzięki temu czuje się osoboście odpowiedzialny za sukces przedsięwzięcia i z pełnym przekonaniem dba o skuteczność i trwałość wdrożenia KAIZEN na swoim polu – stanowisku pracy, dziale czy w procesie.