Szkolenie: Ocenianie pracowników i budowanie systemów ocen

Szkolenie przygotowuje do wdrożenia i doskonalenia systemu ocen, prowadzenia rozmów oceniających z pracownikami.

 1. Krótki opis

  Szkolenie ma dwa cele:

  1. Pokazuje sprawdzone sposoby budowania w firmie systemu ocen pracowników. Obejmuje specyfikę stanowisk produkcyjnych, handlowych, administracyjnych, specjalistów. Uczy jak konstruować system, przeprowadzać oceny, analizować wyniki. Pokazuje, jak powiązać wyniki z systemem wynagrodzeń, systemem szkoleń, polityką personalną.
  2. Przygotowuje menedżerów do prowadzenia rozmów oceniających z pracownikami. Uczy, jak sprawić, aby pracownik zrozumiał i zaakceptował ocenę, włączył się w rozmowę i wspólnie z przełożonym zaplanował swój rozwój.
 2. Program szkolenia

   MODUŁ I Systemy ocen pracowniczych – metody, projektowanie i wdrażanie”

  Zagadnienie 1 Cele oceny i techniki oceniania

  • Cele i efekty oceniania w firmie.
  • Zakres stanowisk objętych oceną.
  • Techniki oceniania, przykłady, wady i zalety poszczególnych technik:
   • Ocena opisowa,
   • Technika wydarzeń krytycznych,
   • Skale kwalifikacyjne,
   • Ranking,
   • Listy kontrolne,
   • Porównywanie parami,
   • Model 360 stopni,

  Zagadnienie 2 Wdrażanie systemu ocen

  • Formułowanie zasad systemu ocen okresowych. Procedury i założenia oceniania pracowników oraz zasady powiązania z innymi podsystemami np. motywowaniem.
  • Zespół projektowy – zadania i wymagania,
  • Etapy wdrażania systemu ocen, projektowanie testowanie i doskonalenie,
  • Założenia organizacyjne dla poszczególnych działów,
  • Tworzenie harmonogramu działania.
  • Powiadamianie pracowników o projekcie.

  Zagadnienie 3 Kryteria oceniania

  • Analiza struktury firmy w celu wyboru grup pracowniczych.
  • Kryteria oceniania:
  • kryteria kwalifikacyjne,
  • kryteria efektywnościowe,
  • kryteria behawioralne,
  • kryteria osobowościowe,

  Zagadnienie 4 Dokumentacja systemu ocen

  • Regulamin, procedura odwoławcza, instrukcje dla oceniających.
  • Analizowanie wyników systemu ocen.
  • Dokumentacja papierowa, elektroniczna, analizowanie wyników.

   

  MODUŁ II  „Jak oceniać jakość i wydajność pracy?”

  Zagadnienie 1 Założenia organizacyjne we wdrażaniu systemu ocen

  • Systemy ocen pracowniczych – założenia, metody, przebieg procesu projektowania i wdrażania.
  • Stworzenie zespołu projektowego.

  Zagadnienie 2 Etapy wdrażania

  • Poszczególne etapy, wymagania wobec kierowników, zaangażowanie, czas i harmonogram.

  Zagadnienie 3 Kryteria oceny w poszczególnych działach

  • Przegląd wymagań na stanowiskach.
  • Tworzenie arkuszy dla stanowisk w grupach projektowych.
  • Wyłanianie kryteriów oceny.
  • Opis kryteriów: zdefiniowanie zachowań, cech i wyników pracy.
  • Określenie wag /rang/ cech i zachowań na poszczególnych stanowiskach.
  • Kwestionariusze oceny dla poszczególnych grup pracowniczych,
  • Weryfikacja kwestionariuszy do ostatecznej wersji.

  Zagadnienie 4 Kompetencje pracowników w systemie ocen

  • Zarządzanie kompetencjami
  • Typy kompetencji,
  • Wybór kluczowych kompetencji dla stanowisk,
  • Stopniowanie kompetencji,
  • Wzorcowe poziomy kompetencji,
  • Pomiar kompetencji  i wykorzystanie wyników,

  Zagadnienie 5 Dokumentacja

  • Stworzenie procedury oceniania i dokumentów.
  • Regulamin, procedura odwoławcza, instrukcje dla oceniających.

  Zagadnienie 6 Polityka informacyjna o systemie ocen

  • Powiadomienie pracowników o kryteriach i zasadach oceny.
  • Instruktaże dla oceniających i ocenianych.

  Zagadnienie 7 Rozmowa oceniająca jako dialog rozwojowy z pracownikiem

  • Przebieg rozmowy krok po kroku,
  • Rola samooceny pracownika, rzetelna samoocena i wnioski,
  • Komunikowanie swojej oceny pracownikowi, uzasadnianie poziomu oceny,
  • Komunikacja w sytuacji oceny, pokonywanie obaw, budowanie atmosfery otwartości i szczerości,
  • Stawianie celów dla dalszego rozwoju,
  • Trudne sytuacje w prowadzeniu oceny pracowników,
 3. Adresaci szkolenia

  Przełożeni z różnych działów, przygotowujący się do poprowadzenia rozmowy oceniającej. Pracownicy HR nadzorujący przebieg oceniania w firmie. Pracownicy HR, przed którymi postawiono zadanie wdrożenia lub udoskonalenia systemu ocen.

 4. Mierzenie efektów

  Po szkoleniu sprawdzamy efekty. Mierzymy skuteczność szkolenia w ustalony z klientem sposób.

 5. Metody szkoleniowe
  • Ćwiczenia indywidualne,
  • Symulacje rozmów oceniających ze sprzętem nagrywającym,
  • Case study.