PROJEKTY WDROŻENIOWE

Przygotowanie do certyfikacji

CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA
 • ISO 9001: 2009
 • ISO 27001: 2005
 • ISO/TS 16949
 • ISO 14001
 • FSCC
 • GMP+
 • QS
 • IFS
 • BRC
 • ISCC
 • REDcert
 • OHAS/PN18001
 • GMP (kosmetyki)

Korzyści z wdrażania Systemów Zarządzania

 • Większa świadomość i wzrost zaangażowania pracowników,
 • Poprawa relacji z klientami i dostawcami,
 • Uporządkowanie organizacyjne,
 • Uproszczenie i ujednolicenie dokumentacji,
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej,
 • Zmniejszenie liczby reklamacji i kosztów zarządzania niezgodnościami,
 • Wzmocnienie wizerunku firmy dbającej o jakość.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem, przygotowaniem do certyfikacji, skontaktuj się z nami:

System zarządzania jakością wg PN – EN ISO 9001:2009

Jest to międzynarodowy standard dla systemów zarządzania jakością. Odnosi się do procesów zachodzących w organizacji, które prowadzą do wytworzenia produktu albo usługi. Określa zasady systematycznej kontroli nad poszczególnymi czynnościami mającymi wpływ na jakość wytwarzanych produktów lub usług. Jest systemem zarządzania jakością skierowanym do każdej organizacji – niezależnie od jej rodzaju i wielkości – która pragnie dostarczyć swoim klientom wyroby najwyższej jakości.

Co da ISO 9001 Twojej firmie, Klientom i pracownikom?

Twojej organizacji zagwarantuje:
1. Efektywne procesy, skupione na szybkim dodawaniu wartości,
2. Jasne standardy postępowania na wszystkich poziomach organizacyjnych,
3. Zmianę myślenia pracowników ze “zbędnej biurokracji” na “korzyść dla mnie i mojej firmy”,
4. Świadomość jakości i wzrost zaangażowania pracowników,
5. Zgodność z normą międzynarodową ISO 9001.

Twoich Klientów zapewni, że:
1. Słucha ich uwag, spostrzeżeń, krytyk, analizuje je i wyciąga wnioski,
2. Dostają w wyznaczonym czasie produkty stabilnej i określonej jakości, przy zachowaniu wysokich standardów obsługi,
3. Firma, z którą pracują ciągle się doskonali i na pewno sprosta ich nowym wymaganiom i wyzwaniom rynku.

Rodzina standardów ISO 9000 składa się z trzech głównych norm:
ISO 9000:2005 – Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia,
ISO 9001:2008 – Systemy zarządzania jakością. Wymagania,
ISO 9004:2000 – Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg standardu ISO 27001:2005

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg standardu ISO 27001:2005 to międzynarodowa norma, która określa wymagania związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Co da ISO 27001 Twojej firmie, Klientom i pracownikom?

Twojej organizacji zagwarantuje:
1. Oszczędność nakładów i zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa.
2. Redukcję poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem posiadanych informacji.
3. Identyfikację swoich procesów.
4. Usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy.
5. Przewagę konkurencyjną i wyróżnienie się na rynku.
6. Spełnienie wymagań ustawowych:

 • ustawa o ochronie danych osobowych,
 • ustawa o ochronie informacji niejawnych,
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Twoim pracownikom zapewni:
1. Jednoznaczne opisanie ich odpowiedzialności i uprawnień.
2. Poznanie oraz zrozumienie strategii i polityki firmy, w której pracują.
3. Poczucie świadomości jak ważna jest jakość ich pracy, co daje wysoki poziom jakości świadczonych usług, bądź produkowanych wyrobów.
4. Zaangażowanie w utrzymanie bezpieczeństwa wszystkich pracowników.

Twoich Klientów zapewni, że:
1. Współpracują z wiarygodna firmą.
2. Informacja, którą powierzyli przedsiębiorstwu jest bezpieczna.
3. Poprawi się komunikacja organizacji z jej Klientami.
4. Jest mniej braków i reklamacji a jeżeli nawet występują to szybko się je usuwa stosując profesjonalne procedury reklamacyjne, działania korygujące i zapobiegawcze.
5. Otrzymują produkty o wysokiej jakości.

Informacje: 
1. System zarządzania jakością – to zbiór zasad i standardów postępowania w organizacji skupiających się na spełnianiu zidentyfikowanych potrzeb lub zaspakajaniu oczekiwań Klientów.
2. Proces – działanie lub zbiór działań wykorzystujące zasoby i zarządzanie w celu umożliwienia przekształcenia wejść w wyjścia.
3. Procedura – określony sposób przeprowadzenia działania lub procesu. Ich nadmiar jest jednym z głównych problemów działających systemów jakości. Procedura (tam gdzie tego wymaga norma) musi być pisemna. W razie potrzeby procedury uzupełnia się instrukcjami.
4. System zarządzania jakością – jest to system zarządzania oparty na kierowaniu i nadzorowaniu organizacji w odniesieniu do jakości .
5. Księga jakości – dokument, w którym scharakteryzowano system zarządzania jakością organizacji. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów systemu jakości, powinien on zawierać:
informacje dotyczące zakresu systemu zarządzania jakością oraz wyszczególnienie wszystkich wyłączeń z ich uzasadnieniem,
ustanowione dla systemu udokumentowane procedury lub powołanie się na nie ,
opis oddziaływania pomiędzy ustanowionymi procesami,
6. Polityka jakości – ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji dotyczące jakości, formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo. Powinna wypływać z celu przedsiębiorstwa i jego strategii. Tylko wtedy ma ona sens.
7. Audit bezpieczeństwa – niezależny przegląd i sprawdzenie zapisów oraz funkcji systemu przetwarzania danych w celu sprawdzenia prawidłowości kontroli systemowej, zapewnienie zgodności z przyjętą polityką bezpieczeństwa i procedurami działania w celu wykrycia przełamań bezpieczeństwa oraz w celu zalecenia określonych zmian w kontroli, w polityce bezpieczeństwa i w procedurach.
8. Bezpieczeństwo informacji – Poufność – zapewnienie, że informacja jest dostępna jedynie osobom trzecim, Integralność – zapewnienie dokładności i kompletności informacji oraz metod przetwarzania, Dostępność – zapewnienie, że osoby upoważnione mają dostęp do informacji i związanych z nią aktywów wtedy, gdy jest to potrzebne.
9. Aktywa – aktywem jest to, do czego organizacja przywiązuje wagę i co traktuje jako wartość np. ludzie, dokumenty, wizerunek, reputacja, usługi, informacje, oprogramowanie.
10. Informacja – jest aktywem, który podobnie jak inne ważne aktywa biznesowe, ma dla instytucji wartość i dlatego należy ją odpowiednia chronić .
11. Rodzaje informacji: wydrukowana lub zapisana na papierze, przechowywana elektronicznie, przekazywana pocztą lub środkami elektronicznymi, odtwarzana technikami video, ustna – przekazywana w rozmowie.
12. Zagrożenie – potencjalna przyczyna niechcianego incydentu, który może spowodować szkodę w systemie lub organizacji.
13. Podatność – to słabość aktywów lub grupy aktywów która może być wykorzystana przez zagrożenie.
14. Postępowanie z ryzykiem – proces polegający na wyborze i wdrożeniu środków modyfikujących ryzyko.

Wymagania w przemyśle motoryzacyjnym wg normy ISO/TS 16949

SO/TS 16949 prezentuje wspólne podejście do systemu zarządzania jakością produkcji wyrobów seryjnych oraz części zamiennych w przemyśle samochodowym. Jedyne dopuszczalne wyłączenia stanowi punkt 7.3 ?Projektowanie i rozwój? wyrobu, nie dotyczy to jednak odpowiedzialności za projektowanie procesu wytwarzania.
Trzon tej specyfikacji stanowi norma ISO 9001 rozszerzona o specyficzne wymagania przemysłu samochodowego, a jej uzupełnienie stanowi 6 podręczników:

 • Zaawansowane planowanie jakości wyrobów – ang. Advanced Product Quality Planning (APQP),
 • Proces zatwierdzania części do produkcji – ang. Production Part Approval Process (PPAP),
 • Statystyczne sterowanie procesem – ang. Statistical Process Control (SPC),
 • Analiza systemu pomiarowego – ang. Measurement System Assessment (MSA),
 • Analiza przyczyn i skutków wad – ang. Failure Mode and effects analysis – FMEA,
 • Ocena systemu jakości – ang. Quality System Assessment – QSA.

Integracja tych wymagań pozwoliła na uniknięcie wielokrotnych certyfikacji systemów jakości dostawców produkujących części dla wielu koncernów samochodowych. Celem ISO/TS jest ciągły rozwój systemu zarządzania jakością, zapewniający ciągłe doskonalenie dzięki zapobieganiu błędom oraz eliminację odchyleń w łańcuchu dostaw. Dodatkowe wymagania ISO/TS 16949 w stosunku do ISO 9001 to przede wszystkim:

 • nadzór w fazach projektowania koncepcji, tworzenia prototypu oraz produkcji;
 • sformalizowany proces projektowania nowego wyrobu, planowania jego jakości (APQP) oraz zatwierdzania do produkcji (PPAP);
 • interdyscyplinarne podejście do planowania jakości, projektowania, analizy przyczyn problemów i wprowadzania działań korygujących i zapobiegawczych;
 • analiza satysfakcji klientów oraz benchmarking jako narzędzia doskonalenia;
 • przyjęcie zasady “zero defektów” i odejście od tradycyjnego postrzegania poziomu jakości jako ilości reklamacji od klientów;
 • analiza skuteczności szkoleń personelu;
 • przenoszenie wymagań na dostawców i ich doskonalenie;
 • dokumentowanie procesów w formie instrukcji dostępnych na każdym stanowisku;
 • wykorzystanie narzędzi statystycznych do monitorowania i doskonalenia procesów;

Do kogo adresowane jest ISO/TS 16949?

Specyfikacja techniczna (ISO/TS 16949) dotyczy wyrobów motoryzacyjnych i ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich zakładów produkujących i/lub dostarczających usługi dla branży motoryzacyjnej w zakresie:
a) Materiałów produkcyjnych/ surowców.
b) Produkcji części zamiennych.
c) Produkcji zmontowanych podzespołów.
d) Obróbki termicznej, spawania, malowania, powlekania, powlekania galwanicznego i innych sposobów obróbki powierzchni.

Korzyści certyfikacji ISO/TS 16949:2009:

 • uniknięcie wielokrotnej certyfikacji systemów jakości dla klientów z różnych krajów,
 • wzrost konkurencyjności firmy poprzez możliwość dostarczania wyrobów dla przemysłu samochodowego,
 • wzrost produktywności dzięki stabilizacji procesów wytwórczych,
 • ciągłe doskonalenie procesów i dostarczanych wyrobów,
 • przenoszenie wymagań na dostawców i podnoszenie ich poziomu jakościowego,
 • zmniejszenie kosztów poprzez eliminowanie defektów, zapobieganie powstawaniu błędów,
 • myślenie LEAN – eliminacja strat i źródeł powstawania ukrytych kosztów,
 • podejście procesowe do zarządzania jakością, rozumiane jako łańcuch wzajemnych powiązań między wszystkimi procesami w firmie,
 • prestiż firmy jako dostawcy dla wymagającej branży przemysłu.

Szkolenia dla branży motoryzacyjnej:

1. Wymagania specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 – 2 dni,
2. APQP i PPAP – 2 dni,
3. SPC – 1 dzień,
4. Wymagania środowiskowe klientów branży motoryzacyjnej, np. IMDS – wykorzystanie portalu do raportowania składu chemicznego, wymagania REACH – FMEA Automotive,
6. Narzędzia jakościowe wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym 5w, 8D, 5m+e.

System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001

System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001 to część ogólnego systemu zarządzania. Jest to system dobrowolny i opiera się na wytycznych normy ISO 14001. Jego istotą jest zapewnienie ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa w dziedzinie zarządzania środowiskowego przez:
Realizowanie założonych celów I zadań środowiskowych.
Zaangażowanie wszystkich pracowników w prace związane z ochroną środowiska (aktywność, edukacja proekologiczna).
Przydzielenie odpowiednich dla danego stanowiska kompetencji I obowiązków.

Co da ISO 14001 Twojej firmie, Klientom i pracownikom?

Twojej organizacji zagwarantuje:
1. Zmniejszenie ilości wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz redukcję kosztów ich utylizacji,
2. Redukcję kosztów działalności poprzez mniejsze zużycie energii, surowców, materiałów,
3. Identyfikuję swoich procesów,
4. Usprawnienie komunikacji wewnątrz firmy,
5. Przewagę konkurencyjną i wyróżnienie się na rynku,
6. Zmniejszenie uciążliwego oddziaływania na środowisko,
7. Zgodność z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska oraz przewidywanie przyszłych wymagań prawnych.

Twoim pracownikom zapewni:
1. Jednoznaczne opisanie ich odpowiedzialności i uprawnień.
2. Bezpieczeństwo i zadowolenie z pracy oraz zaangażowanie w swoje obowiązki.
3. Poznanie oraz zrozumienie strategii i polityki firmy, w której pracują.

Twoich Klientów zapewni, że:
1. Odczuwają zmianę w zakresie jakości produktów i obsługi.
2. Dostrzegą proekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa.
3. Poprawi się komunikacja organizacji z jej Klientami.
4. W firmie jest mniej braków i reklamacji a jeżeli nawet występują to szybko się je usuwa stosując profesjonalne procedury reklamacyjne, działania korygujące i zapobiegawcze.
5. Odczują wysoką satysfakcję, otrzymując produkt o wysokiej jakości.

Informacje o…
1. System zarządzania jakością – to zbiór zasad i standardów postępowania w organizacji skupiających się na spełnianiu zidentyfikowanych potrzeb lub zaspakajaniu oczekiwań Klientów.
2. Proces – działanie lub zbiór działań wykorzystujące zasoby i zarządzanie w celu umożliwienia przekształcenia wejść w wyjścia.
3. Podejście procesowe – stosowanie systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją oraz wzajemnymi oddziaływaniami między procesami i zarządzanie nimi dla osiągnięcia zamierzonych wyników.
4. Skuteczność to osiąganie celów, a efektywność to najmniejszym nakładem sił i środków. Organizacje efektywne dają Klientom to czego one potrzebują, są jednak szybsze, sprawniejsze i co za tym idzie bardziej zyskowne dla właścicieli.
5. Polityka środowiskowa – Polityka środowiskowa, to opracowana przez jednostkę organizacyjną definicja zamierzeń
i zasad związanych z całością prowadzonej działalności, stanowiąca ramy działań podejmowanych przez jednostkę, a także umożliwiająca określenie celów i zadań środowiskowych.
Polityka musi mieć odniesienie do rzeczywistych działań, produktów i usług świadczonych przez jednostkę organizacyjną
i musi angażować ją w proces stałej poprawy poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu i zgodność z obowiązującym ustawodawstwem. Istnieje jasny związek pomiędzy polityką a wynikającymi z niej celami i zadaniami. Jeżeli jednostka organizacyjna stanowi część szerszej grupy, posiadającej własną politykę środowiskową, związek z polityką szerszej grupy powinien zostać jasno zdefiniowany.
6. Środowisko – jest otoczeniem, w którym działa organizacja. W szczególności to powietrze, woda, ziemia i zasoby naturalne (wykorzystywane przez organizację). Do otoczenia zaliczamy również florę faunę i ludzi (uznawanych najczęściej jako społeczność) Te wszystkie składniki otoczenia wzajemnie na siebie oddziaływają, a to oddziaływanie również zawiera się w definicji środowiska.
7. Aspekt środowiskowy – jest to nierozłączna cześć działalności organizacji odnosząca się do jej wyrobów lub usług. Oznacza te elementy działalności (cechy lub składowe wyrobu/usługi) w wyniku których można mówić o oddziaływaniu (negatywnym lub pozytywnym) na środowisko. Można to interpretować jako skutki działań środowiskowych związanych z realizowaną działalnością, usługą lub wyrobem.
8. Znaczący aspekt środowiskowy – to taki aspekt środowiskowy, którego charakter (cecha) powoduje znaczące (poważne) oddziaływanie na środowisko.

Rodzina norm ISO 14000 składa się z:

 • System zarządzania środowiskowego (ISO 14001; ISO 14004),
 • Przeglądy (audity) ekologiczne (ISO 14010-12),
 • Ekoetykietowanie (ISO 14020-21,24-25),
 • Ocenę efektów działalności środowiskowej (ISO 14040-43,48-49),
 • Słownictwo I definicje (ISO14050),
 • Aspekty ekologiczne w normach wyrobu (ISO 14061).

Treści w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce.

System GMP+

Właściwe zapewnienie bezpieczeństwa pasz na całym świecie jest zatem priorytetowe. Firmy muszą wypełniać zobowiązania i właściwie reagować na potrzeby związane z wytwarzanie produktów zwierzęcych. System GMP+ Feed Safety Assurance scheme (GMP+FSA) ma pomóc w realizacji tego celu.

 • System GMP+ ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pasz we wszystkich ogniwach łańcucha produkcji pasz. Jest to także programo zasięgu międzynarodowym, a zatem przeznaczonym do stosowania na całym świecie.
 • Podstawową zasadą w GMP+ Feed Safety Assurance scheme (GMP+ FSA)  jest reguła stanowiąca, że łańcuch produkcji pasz jest częścią produkcji żywności.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia:

 • Poprawa jakości produktów,
 • Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu,
  we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa,
 • Pozwala na ciągłą obserwację wszelkich działań i korektę wszelkich niezgodności,
 • Uniknięcie częstych auditów ze strony odbiorców,
 • Zwiększenie zaufania klientów i kontrahentów,
 • Ciągłe doskonalenie,
 • Wzrost konkurencyjności firmy.

Treści w przygotowaniu. Zapraszamy wkrótce.

Międzynarodowy Standard Żywności IFS w.5

Międzynarodowy Standard Żywności IFS w.5 to standard, który w znacznej części łączy ze sobą wymagania systemu HACCP, Dobrej Praktyki Produkcyjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej oraz wymagania normy ISO 9001.
Odbiorcy zagraniczni i wielkie sieci handlowe działające na terenie Polski wymagają od swoich dostawców certyfikatów potwierdzających spełnienie wymagań standardu IFS, który uznawany jest przez większość podmiotów zajmujących się handlem żywnością. Wyjątkiem jest Wielka Brytania, gdzie obowiązuje standard BRC. Standard IFS obejmuje wszystkie etapy produkcji po produkcji pierwotnej.

Co da Standard IFS Twojej firmie, Klientom i pracownikom?

Twojej organizacji zagwarantuje:

1. Zadowolenie klientów i wzrost zaufania odbiorców i kontrahentów firmy,
2. Ograniczenie liczby auditów dostawców w zakładzie,
3. Uporządkowanie zagadnień związanych z:

 • odpowiedzialnościami na poszczególnych stanowiskach,
 • bezpieczeństwem i legalnością produktów,
 • jakością produktów oraz
 • niezbędnymi zasobami.

4. Ciągłą obserwację wszelkich działań i korektę wszelkich niezgodności.
5. Ciągłe doskonalenie.

Twoich Klientów zapewni, że:

1. Dostają bezpieczne produkty o określonej jakości, przy zachowaniu wysokich standardów obsługi.
2. Dostarczane produkty są zgodne z wymaganiami obowiązujących w UE przepisów prawnych.
3. Ich dostawca spełnia wymagania uznanego w świecie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Informacje o…

1. IFS – International Food Standard to międzynarodowy standard żywności opracowany przez członków Niemieckiej Federacji Handlu Detalicznego (HDE), wraz z członkami francuskiego odpowiednika (FCD), którego założeniem jest umożliwienie oceny systemów bezpieczeństwa i jakości żywności u dostawców w ujednolicony sposób.
2. System zarządzania jakością – to zbiór zasad i standardów postępowania w organizacji skupiających się na spełnianiu zidentyfikowanych potrzeb lub zaspakajaniu oczekiwań Klientów.
3. Codex Alimentarius – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe.
4. Dobra Praktyka Produkcyjna GMP – to zabezpieczenie odpowiednich warunków środowiska w których wytwarzana jest żywność.
5. Dobra praktyka higieniczna GHP – to wykonywanie wszystkich czynności zarówno w produkcji jak i obrocie z zachowaniem warunków zapewniających im właściwą jakość zdrowotną,
6. Bezpieczeństwo żywności – podstawowa cecha żywności gwarantująca, że nie zagraża ona zdrowiu ani życiu człowieka.
Wymagania GMP dotyczą:

 • Podstawowych warunków higienicznych środowiska,
 • Zapobiegania przenikania do zakładu szkodników-owadów, ptaków, gryzoni i zwierząt,
 • Odpowiednich warunków magazynowania sprzętu, substancji chemicznych i produktów spożywczych,
 • Zapewnienie odpowiedniego miejsca na urządzenia produkcyjne i
 • Właściwej wentylacji zakładu,
 • Utrzymania całości w dobrym stanie technicznym,
 • Skuteczności oświetlenia,
 • Gospodarki wodno-ściekowej,
 • Procedur mycia i dezynfekcji,
 • Kontroli pracowników związanej z przeciwdziałaniem zakażeniom żywności.

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności BRC w. 5

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności BRC w. 5 to system oparty na dwóch filarach: zaangażowaniu kierownictwa i systemie HACCP zgodnym z Codex Alimentarius. Poza tym obejmuje System Zarządzania Jakością i zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP. Międzynarodowe sieci handlowe wykorzystują standard BRC jako kryterium doboru swoich dostawców. Forma i treść Standardu są zaprojektowane tak, aby można było ocenić dostawcę w jego siedzibie przez kompetentnego audytora.

Co da Standard BRC Twojej firmie, Klientom i pracownikom?

Twojej organizacji zagwarantuje:

1. Poprawę jakości produktów.
2. Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.
3. Ciągłą obserwację wszelkich działań i korektę wszelkich niezgodności.
4. Uniknięcie częstych auditów ze strony odbiorców (zwłaszcza sieci handlowych).
5. Zwiększenie zaufania konsumentów i handlowców.
6. Ciągłe doskonalenie.

Twoich Klientów zapewni, że:
1. Dostają bezpieczne produkty o określonej jakości, przy zachowaniu wysokich standardów obsługi.
2. Dostarczane produkty są zgodne z wymaganiami obowiązujących w UE przepisów prawnych. Ich dostawca spełnia wymagania uznanego w świecie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Informacje:

1. BRC- Global Standard Food to międzynarodowy standard żywności opracowanyprzez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium) – organizację skupiającą sieci handlowe w Wielkiej Brytanii.

2. System zarządzania jakością – to zbiór zasad i standardów postępowania w organizacji skupiających się na spełnianiu zidentyfikowanych potrzeb lub zaspakajaniu oczekiwań Klientów.

3. Codex Alimentarius – jest to zbiór przyjętych w skali międzynarodowej norm żywności, kodeksowych praktyk, zaleceń i wytycznych wykorzystywanych przez urzędowe służby kontroli, przemysł rolno-spożywczy oraz środowiska naukowe.

4. Dobra Praktyka Produkcyjna GMP – to zabezpieczenie odpowiednich warunków środowiska w których wytwarzana jest żywność.

Wymagania GMP dotyczą:

 • Podstawowych warunków higienicznych środowiska,
 • Zapobiegania przenikania do zakładu szkodników – owadów, ptaków, gryzoni i zwierząt,
 • Odpowiednich warunków magazynowania sprzętu, substancji chemicznych i produktów spożywczych,
 • Zapewnienie odpowiedniego miejsca na urządzenia produkcyjne i
 • Właściwej wentylacji zakładu,
 • Utrzymania całości w dobrym stanie technicznym,
 • Skuteczności oświetlenia,
 • Gospodarki wodno-ściekowej,
 • Procedur mycia i dezynfekcji,
 • Kontroli pracowników

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności BRC w.7

BRC Global Standard Food to standard przeznaczony dla wszystkich firm oraz zakładów spożywczych dostarczających produkty pod marką handlową do sieci handlowych.

Standard BRC łączy wymagania zawarte w: ISO 9000, HACCP, GMP i GHP i definiuje jednocześnie szczegółowe wytyczne, które muszą zostać spełnione, aby zagwarantować bezpieczeństwo oraz wymagany, powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia:

 • Poprawa jakości produktów,
 • Spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa,
 • Pozwala na ciągłą obserwację wszelkich działań i korektę wszelkich niezgodności,
 • Uniknięcie częstych auditów ze strony odbiorców (zwłaszcza sieci handlowych),
 • Zwiększenie zaufania klientów i kontrahentów,
 • Ciągłe doskonalenie,
 • Wzrost konkurencyjności firmy.

ISCC – System Certyfikacji łańcucha produkcji BIOMASY i BIOPALIW

Co to jest?

ISCC International Sustainability & Carbon Certyfication – to system certyfikacji umożliwiający odróżnienie towarów produkowanych w zgodności z ideą i zasadami rozwoju zrównoważonego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiający klientom uzyskanie informacji o wielkości emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych fazach produkcji biomasy:

System ISCC wymaga stosowania określonych standardów jak i procedur oraz spełniania niemieckich wymogów gospodarki działającej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz Dyrektywy o promowaniu źródeł energii odnawialnej 2009/28/EC.

Główne cele ISCC:

1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
2. Racjonalne wykorzystywanie gruntów.
3. Ochronę biosfery.
4. Zrównoważony rozwój społeczny.

 

System ISCC opiera się o Wymagania dla Produkcji Zgodnej z Kryteriami Zrównoważonego Rozwoju wg 6 Zasad:

ZASADA 1
Biomasa nie może być pochodzić z gruntów o wysokiej wartości bioróżnorodności, zasobnych w pierwiastek węgla oraz z torfowisk (zgodnie z art. 17, 3 Dyrektywy 2009/28/WE i § od 4 do 6 niemieckich BioSt-NachV i BioKraft-NachV). Obszary HCV powinny podlegać ochronie.

ZASADA 2
Biomasa musi być produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej. Obejmuje ona ochronę gleb, wód i powietrza, a także stosowanie dobrych praktyk rolniczych.

ZASADA 3
Bezpieczne warunki pracy muszą być zapewnione przez odpowiednie szkolenia i edukację pracowników, stosowanie odzieży ochronnej oraz właściwą i szybką pomoc w razie wypadków.

ZASADA 4
Produkcja biomasy nie może być związana z pogwałceniem praw człowieka, prawa pracy lub prawa rolnego. Producent powinien promować odpowiedzialną organizację warunków pracy oraz higieny i bezpieczeństwa pracy oraz pracować zgodnie z zasadami odpowiedzialności w relacjach społecznych.

ZASADA 5
Produkcja biomasy musi pozostawać w zgodzie z odpowiednim prawem lokalnym i państwowym oraz z odpowiednimi umowami międzynarodowymi.

ZASADA 6
Muszą zostać wprowadzone dobre praktyki zarządzania.

ISCC charakteryzuje niezależność, przejrzystość i orientacja na pracę w środowisku międzynarodowym.

Znak ISCC będzie w przyszłości cechą odróżniającą biomasę i bioenergię zachowujące standardy zrównoważonego rozwoju od innych. Ponadto będzie motywować producentów rolnych i przetwórców do zachowywania zasad zrównoważonego rozwoju w ich codziennych praktykach.

Dla kogo adresowany jest znak jakości ISCC?

1. Producenci upraw przeznaczonych w całości lub części na cele paliwowe.
2. Użytkownicy terenów zielonych przeznaczonych do produkcji biomasy/biopaliw.
3. Producenci biomasy/biopaliw z organicznych materiałów odpadowych.
4. Punkty skupu/magazynowania surowca przeznaczonego do produkcji biomasy/biopaliw.
5. Firmy handlowe zajmujące się handlem materiałem przeznaczonym w całości lub części do produkcji biomasy/biopaliw.
6. Producenci biomasy/biopaliw.
7. Dystrybutorzy biomasy/biopaliw.
8. Producenci energii elektrycznej, dla której materiałem wyjściowym jest biomasa lub biopłyny.

Co daje znak jakości ISCC?

Dla Klientów organizacji:

1. Możliwość zakupu towaru zgodnego z międzynarodowymi standardami budującymi zrównoważoną gospodarkę.
2. Zapewnienie towarów produkowanych w zgodności z ideą i zasadami rozwoju zrównoważonego z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.
3. Możliwość zdobycia informacji o wielkości emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych fazach produkcji.

Dla samej organizacji (firmy):

1. Większe szanse rozwoju na rynku międzynarodowym.
2. Znak jakości jako przewaga nad konkurencją.
3. Bezpieczeństwo – obejmuje aspekty zrównoważonego rozwoju społecznego – przy bardzo niewielkich lub bez ponoszenia kosztów.
4. Możliwość brania odpowiedzialności za swoje wyroby produkowane zgodnie z podejściem ekologicznym.

RedCert – System Certyfikacji produkcji Biomasy i Biopaliw.

Dyrektywa 2009/28/EC , zasady i procedury obowiązujące od grudnia 2010 na terenie krajów Unii Europejskiej.

Certyfikowany system REDcert zapewnia osiągnięcie pełnej zgodności
z wymaganiami prawnymi dla produkcji biomasy zgodnej z kryteriami zrównoważonej produkcji. Nie nakłada poza tym żadnych dodatkowych wymogów na producentów.

Odpowiedzialność
Stworzenie systemu certyfikacji sterowanego potrzebami przemysłu to inicjatywa grup zainteresowania, które gotowe są do podjęcia indywidualnej odpowiedzialności za działania, w warunkach nowych uwarunkowań prawnych. Nie chcą oczekiwać na narzucenie im zewnętrznych form certyfikacji, ale chcą skorzystać z możliwości zaprojektowania własnego systemu i brać aktywny udział w promowaniu gospodarki zgodnej z kryteriami zrównoważonego rozwoju.
Aktywne kreowanie własnej przyszłości
Certyfikacja produkcji biomasy w zgodzie z kryteriami zrównoważonego rozwoju stwarza podstawę do certyfikacji wszystkich rodzajów biomasy bez względu na to, jakie materiały będą wykorzystywane w przyszłości – czy poprzez nowe ustawodawstwo, czy też uwarunkowania rynkowe. Ponieważ większość firm interesuje różne przeznaczenie produkowanej biomasy: do celów paliwowych, do produkcji elektryczności, a także i do innych zastosowań tego samego materiału, potrzebne są rozwiązania elastyczne, które będą pozwalały na różne ukierunkowania w przyszłości.

Łatwe wdrożenie

Dzięki zaangażowaniu ekspertów z różnych grup zainteresowań, system REDcert zapewnia, że nie będzie stawiać klientom żadnych nieracjonalnych wymogów
i że wszystkie wymagania prawne będą interpretowane korzystnie dla zainteresowanych grup i wprowadzane w możliwie przyjazny dla odbiorcy sposób.
Normę REDcert można wdrażać w organizacji zarówno jako osobny standard jak i integralny element funkcjonujących aktualnie w firmie systemów zarządzania jakością, HACCP czy systemem środowiskowym. Integracja z normami ISO 9001, 14001, 22000, HACCP, GMP+ jest możliwa i dzięki temu firma wchodzi w nowy, ekologiczny i odpowiedzialny społecznie wymiar biznesu.

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN 18001

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg OHSAS/PN 18001 to część ogólnego systemu zarządzania organizacją, obejmuje on: strukturę organizacyjną, zasady planowania, odpowiedzialność pracowników, praktyki, procedury, procesy i zasoby potrzebne w celu opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i poprawiania oraz utrzymywania polityki sytemu, a przez to ułatwiania kontroli nad zagrożeniami zawiązanymi z działalnością organizacji. Norma umożliwia wszystkim jednostkom organizacyjnym opracowanie i realizację optymalnej polityki dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz skuteczne zarządzanie poziomem bezpieczeństwa pracy.

Co da OHSAS/PN 18001 Twojej firmie, Klientom i pracownikom?

Twojej organizacji zagwarantuje:
1. Zapewnienie bezpieczniejszego środowiska pracy dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie ilości wypadków.
2. Zwiększenie odpowiedzialności pracowników, potencjalne ograniczenie roszczeń oraz zmniejszenie wydatków na odszkodowania.
3. Informację o czynnikach ryzyka zawodowego co stanowi podstawę do opracowywania planów poprawy warunków pracy w firmie.
4. Bieżące informowanie o swoich słabych i mocny stronach.
5. Identyfikację swoich procesów.
6. Właściwą identyfikację zagrożeń i zarządzania ryzykiem.

Twoim pracownikom zapewni:
1. Zmniejszenie liczby wypadków w czasie pracy oraz zminimalizowanie występowania chorób zawodowych.
2. Wyczulenie na pewne aspekty pracy co spowoduje w efekcie większą dbałość i rozwagę pracownika przy wykonywaniu czynności, szczególnie czynności niebezpiecznych, zachowanie niezbędnych środków ostrożności, używanie sprzętu ochrony osobistej.
3. Jednoznaczne opisanie ich odpowiedzialności i uprawnień.
4. Bezpieczeństwo i zadowolenie z pracy oraz zaangażowanie w swoje obowiązki.
5. Poznanie oraz zrozumienie strategii i polityki firmy, w której pracują.

Twoich Klientów zapewni, że:
1. Odczuwają zmianę w zakresie jakości produktów i obsługi.
2. Dostrzegą proekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa.
3. Poprawi się komunikacja organizacji z jej Klientami.
4. W firmie jest mniej braków i reklamacji a jeżeli nawet występują to szybko się je usuwa stosując profesjonalne procedury reklamacyjne, działania korygujące i zapobiegawcze.
5. Odczują wysoką satysfakcję, otrzymując produkt o wysokiej jakości.

Kosmetyki Dobre Praktyki Produkcji (GMP) PN-EN ISO 22716

Ustawa o kosmetykach obliguje wytwórców kosmetyków do posiadania i udostępnienia organom kontrolnym opisu metody produkcji zgodnej z GMP. Wdrożenie i stosowanie się do normy ISO 22716 pomaga wielu przedsiębiorstwom sprostać wymaganiom prawnym w zakresie produkcji kosmetyków.

Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcyjnych dla sektora kosmetycznego zawiera organizacyjne i praktyczne porady dotyczące zarządzania ludzkimi, technicznymi i administracyjnymi czynnikami wpływającymi na jakość produkcji. Norma ta określa wytyczne w zakresie produkcji, magazynowania, kontroli oraz wysyłki produktów kosmetycznych.

Dobre Praktyki Produkcyjne kierowane są do przedsiębiorców, którzy chcą doskonalić się w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania oraz transportu produktów kosmetycznych. Wdrożenie oraz utrzymanie danego systemu daje gwarancję bezpiecznego produktu, przyczynia się do rozwoju koncepcji zapewnienia jakości w danym przedsiębiorstwie oraz stanowi bazę do wprowadzenia dobrych praktyk produkcji.

Co da wdrożenie i stosowanie Dobrych Praktyk Produkcji w Twojej firmie kosmetycznej, Klientom i pracownikom?

Twojej organizacji zagwarantuje:
1. Wyższa wartość marki na rynku.
2. Wzrost zaufania Klientów, odbiorców i kontrahentów firmy.
3. Gwarancję wytworzenia bezpiecznego produktu.
4. Redukcja ryzyka ? zabezpieczenie przed startam.
5. Ciągłą obserwację wszelkich działań i korektę wszelkich niezgodności.
6. Zrozumiały system dokumentacji.
7. Wzrost świadomości pracowników.
8. Podejście systemowe w realizacji wymagań narzuconych przez prawo.
9. Przedłużenie żywotności urządzeń poprzez właściwe ich eksploatowanie oraz konserwację.

Twoich Klientów zapewni, że:
1. Otrzymują bezpieczne produkty o powtarzalnej jakości.
2. Dostarczane produkty są zgodne z wymaganiami obowiązujących w UE przepisów prawnych.
3. Współpracują z wiarygodną firmą.

Informacje:
1. GMP – Dobre Praktyki Produkcyjne – Good Manufacturing Practice – oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej, zapewniają wysoką jakość, czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu. Zapewniają również pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców. Standardy GMP opracowano pierwotnie dla przemysłu farmaceutycznego. Obecnie bywają stosowane przez niektóre firmy kosmetyczne, producentów suplementów odżywczych itp. Stosowanie standardów GMP daje konsumentom większy poziom komfortu i pewność co do wysokiej jakości produktu.

2. Audit – systematyczne i niezależne badanie w celu ustalenia, czy jakość działań i związane z nimi rezultaty są zgodne z zaplanowanymi rozwiązaniami oraz czy rozwiązania te są efektywnie wdrażane i odpowiednie do realizacji celów.

3. Kontrola zmian – wewnętrzna organizacja oraz zakres zadań związanych z planowaną zmianą jednej lub kilku czynności należących do Dobrych Praktyk Produkcyjnych w celu zapewnienia, że wszystkie wytwarzane, konfekcjonowane, kontrolowane i magazynowane produkty odpowiadają zdefiniowanym kryteriom akceptacji.

4. Deklaog GMP :

I Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę, upewnij się czy posiadasz wymagane procedury i instrukcje.

II Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj skrótów lub usprawnień. Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz, pytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji.

III Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem.

IV Upewnij się czy stan techniczny urządzeń i sprzętu jest odpowiedni oraz czy są one czyste.

V Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu, urządzeń.

VI Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom.

VII Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu.

VIII Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku.

IX Dokładnie zapisuj wszystkie parametry procesu.

X Przyjmij na siebie odpowiedzialność za to co robisz.