Krok 1 – audit efektywności procesów

Każda poważna inicjatywa wiążąca się ze wzrostem efektywności procesów wymaga gruntownego przygotowania. Aby zatem dobrze przygotować się do wygrania meczu (czytaj.: wdrożenia) należy dobrze rozpoznać pole gry.

Zaplanowanie i przeprowadzenie profesjonalnego auditu efektywności procesów pozwala na zdiagnozowanie aktualnego poziomu efektywności organizacji. Umożliwia zidentyfikowanie głównych przyczyn źródłowych strat i marnotrawstwa, które odpowiadają za obniżanie wskaźników efektywności w firmie.

wybrane-narzedzia-lean

 

Zakres auditu, w zależności od typu organizacji i specyfiki branży może obejmować wykonanie osobno lub łącznie następujących działań:

  • audit procesu, przegląd i ocenę jego celów, wskaźników, przepływów i zasobów z wykorzystaniem metodologii zgodnej z ISO 19011:2012;
  • mapowanie przepływu wartości w procesach z wykorzystaniem metodyki Value Stream Mapping;
  • identyfikację MUDA, czyli 8 typów strat występujących w procesach tj.: 1. nadprodukcja, 2. oczekiwanie, 3. przemieszczanie, 4. zbędne czynności, 5. nadmierne przetwarzanie, 6. zapasy, 7. niezgodności oraz 8. niewłaściwe wykorzystanie potencjału pracowników;
  • audit 5S, czyli badanie dojrzałości organizacji i zarządzania na stanowiskach pracy, polegający na obiektywnej ocenie wytypowanych obszarów organizacji, pod kątem zasad programu 5S;
  • audit produktywności maszyn i urządzeń, wykonywany w oparciu o metodologię Total Productivity Maintenance i analizę 6 głównych strat TPM: 1. awarii, 2. przezbrojeń i regulacji, 3. krótkich przestojów, 4. zmniejszenia wydajności, 5. poprawek błędów i 6. rozruchu procesu, w tym pomiar wskaźnika OEE,
  • analizę SMED, umożliwiającą diagnozę organizacji, analizę czasu trwania oraz typów marnotrawstwa, strat i nieracjonalności występujących podczas przezbrojeń maszyn i urządzeń czy całych linii technologicznych i procesów organizacji.

Zebrane podczas auditu dane umożliwią przedstawienie portfela rekomendacji, zawierającego kompleksowy wybór i zastosowanie optymalnych rozwiązań dla udoskonalenia auditowanych procesów, umożliwiając ich dalszą transformację na wyższy poziom efektywności.

Krok 2 – ocena 4 Genów odporności® zespołów organizacji

Zbadanie poziomu dojrzałości zespołów odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie narzędzi i filozofii lean management w organizacji jest kluczowe dla powodzenia tego projektu, gdyż w zespołowej pracy ludzie podatni są na wpływ koderów i stresorów, które przyczyniają się do zwiększania lub obniżania skuteczności pracy zespołowej.

Warto wiedzieć jaki poziom odporności zespołowej na wyzwania przedstawiają zespoły, którym powierza się tak zaufaną pracę. Czy posiadają wystaczający poziom genów odporności aby przyczynić się do odniesienia sukcesu, tj.: współpracy, otwartości komunikacji, odpowiedzialności za wyniki i samodzielności w planowaniu i działaniu.

więcej … czytaj na gen-odporności.pl

Jednocześnie nasi konsultanci od lat wykorzystują sprawdzone metodyki diagnozy cech osobowości, ról zespołowych i psychologicznych testów predyspozycji zawodowych. Dzięki temu można zarekomendować do udziału w projektach rozwojowych autentycznie najlepszych i najbardziej rokujących pracowników firmy.