Kup szkolenie Kup szkolenie Przejdź do platformy B2B
FALCO Grupa Doradczo-Szkoleniowa | Regulamin serwisu falco.edu.pl

Regulamin serwisu falco.edu.pl

W tym dokumencie znajdą Państwo informacje na temat warunków zawierania z nami umów za pośrednictwem serwisu www.falco.edu.pl. Dla Państwa wygody, został on sformułowany w sposób maksymalnie przejrzysty i bez użycia zbędnej terminologii prawniczej – zredagowaliśmy go bowiem w formie praktycznych „pytań i odpowiedzi”. Pomimo swojego „nieprawniczego” brzmienia, określa on jednak treść umowy, jaką będą Państwo zawierać za pośrednictwem serwisu.

 

1. Kto prowadzi ten serwis internetowy?

Serwis prowadzony jest przez firmę Grupa Doradczo-Szkoleniowa FALCO M. Lipkowski, M. Szymański Spółka Jawna. Nasza siedziba mieści się w Bydgoszczy (85-027) przy ul. Jagiellońskiej 109/43. Jest ona zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000231525, a nasze akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy. Posiadamy numer REGON 340024916 oraz NIP 5542632785. Jesteśmy także wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pod numerem ewidencyjnym 2.04/00019/2009. To nasza firma będzie drugą stroną umów, które zawierają Państwo za pośrednictwem naszego serwisu.

 

2. W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować? W jaki sposób my będziemy komunikować się z Państwem?

Mogą Państwo skontaktować się z nami:

  • za pośrednictwem adresu korespondencyjnego: ul. Jagiellońska 109/43, 85-027 Bydgoszcz,
  • za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@falco.edu.pl,
  • pod numerem telefonu: 784 612 234

My z kolei będziemy się z Państwem komunikować telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej.

 

3. Kto może dokonywać zakupów w naszym serwisie?

Serwis nie jest przeznaczony dla klientów indywidualnych. Zakupów w serwisie mogą dokonywać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego oraz inne osoby prawne (np. stowarzyszenia i fundacje) lub inne instytucje, które są uprawnione do zawierania umów. Umowy w imieniu takich podmiotów, mogą zawierać wyłącznie osoby ustawowo uprawnione do reprezentacji lub dysponujące stosownym pełnomocnictwem.

 

4. Co jest przedmiotem umowy zawieranej za pośrednictwem serwisu?

W naszym serwisie mogą zakupić Państwo dla przedstawicieli swojej firmy udział w otwartych szkoleniach online oraz stacjonarnych, w tym z noclegiem oraz wyżywieniem. Zakup pojedynczego „produktu” oznacza prawo do udziału w szkoleniu jednego przedstawiciela firmy.

 

5. Jakie zagrożenia mogą towarzyszyć korzystaniu ze Sklepu? Jakie zabezpieczenia stosujemy? Co Państwo mogą zrobić, aby zminimalizować ryzyko?

Korzystanie z serwisu wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak próba podszycia się pod nas przez inne osoby i wyłudzenia w ten sposób od Państwa danych lub pieniędzy lub próba bezprawnego przechwycenia komunikacji pomiędzy Państwem a naszym serwisem.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, o których mowa wcześniej, stosujemy różne zabezpieczenia, w tym w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy nami a Państwem (czyli uniemożliwia jej „odczytanie” przez innych użytkowników Internetu), a także pozwala Państwu zweryfikować, czy strona którą Państwo odwiedzają na pewno jest naszą stroną.

Mogą Państwo poczynić pewne kroki, które zwiększą Państwa bezpieczeństwo. Zawsze powinni Państwo weryfikować, czy na pewno znajdują się w na naszej stronie – prosimy sprawdzić dokładnie, czy w adresie strony nie ma żadnych literówek oraz czy przy adresie jest symbol zielonej kłódki. Powinni Państwo korzystać ze sprzętu komputerowego zabezpieczonego programem antywirusowym i firewallem oraz unikać korzystania z publicznych, niezabezpieczonych hasłem sieci WIFI. Nigdy nie powinni Państwo podawać swoich danych logowania do konta w sklepie innym osobom.

 

6. Na czym polega usługa prowadzenia konta w serwisie?

Konto to bezpłatna, pomocnicza usługa w serwisie, która ma za zadanie ułatwić zawieranie umów dotyczących udziału w szkoleniach. Dzięki prowadzeniu konta, za pośrednictwem wybranego loginu i hasła, można dokonywać zamówień w łatwiejszy sposób (z „zapamiętanymi” danymi adresowymi) oraz uzyskać podgląd historii zamówień. Z prowadzenia konta można w każdej chwili zrezygnować, dokonując jego usunięcia w ustawieniach.

 

7. W jaki sposób dokonać zakupu szkolenia?

Po dokonaniu wyboru określonego szkolenia (lub kilku szkoleń) należy przejść do koszyka (ikonka koszyka zakupowego u góry strony), zweryfikować wybrane produkt oraz ewentualnie zmodyfikować liczbę miejsc, w przypadku zakupu szkolenia dla kliku pracowników, a następnie kliknąć „przejdź ko kasy”. Następnie, należy dokonać wyboru opcji zakupów za pośrednictwem konta (logując się na już istniejące lub zakładając nowe) lub zakupów bez rejestracji, oraz potwierdzić zakup przyciskiem „kupuje i płacę”.

 

8. Kiedy i jak należy dokonać płatności?

Płatność dokonywana jest z góry, w terminie 3 dni od dnia dokonania zamówienia, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem szkolenia, za pomocą usługi szybkich przelewów online Przelewy24 obsługiwanych przez PayPro S.A. (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań). Po dokonaniu płatności wystawiamy Państwu fakturę VAT. W przypadku niedokonania płatności w terminie, mamy prawo anulować Państwa zamówienie.

 

9. Czy mogą Państwo zrezygnować z zakupionego szkolenia?

Zakup szkolenia oznacza zawarcie umowy, która jest dla Państw wiążąca. W przypadku chęci rezygnacji ze szkolenia, decyzje podejmujemy indywidualnie, na Państwa wniosek. Zazwyczaj zgadzamy się na rozwiązania takie jak zmiana terminu szkolenia lub zamiana szkolenia na inne, jednak nie mamy takiego obowiązku.

Wyjątkiem jest ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 13.

 

10. Jakie reguły obowiązują podczas szkoleń i jakie są konsekwencje ich naruszenia?

Osoby uczestniczące w szkoleniach zobowiązane są stosować się do powszechnie uznanych reguł kultury i zasad porządkowych. W przypadku uporczywego naruszania wyznaczonych przez niego reguł (w szczególności poprzez uporczywe przeszkadzanie prowadzącemu i innym uczestnikom w prowadzeniu szkolenia, niestosowanie się do podstawowych poleceń porządkowych prowadzącego), prowadzący po wcześniejszym bezskutecznym uprzedzeniu, może pozbawić go prawa do dalszego uczestnictwa w szkoleniu, co nie rodzi po Państwa stronie prawa do żądania zwrotu wynagrodzenia lub jego części. Uczestnicy szkoleń stacjonarnych zobowiązani są stosować się do reguł porządkowych obowiązujących w miejscu zakwaterowania, określonych przez jego zarządcę (np. regulamin hotelu), wraz z określonymi przez niego konsekwencjami ich naruszenia.

 

11. Jakie są Państwa obowiązki w toku realizacji umowy?

Państwa obowiązkiem jest dostarczenie nam, co najmniej na 7 dni przed szkoleniem, listy osób, dla których zakupili Państwo udział w szkoleniu oraz poinformowanie tych osób o warunkach udziału w szkoleniu. W przypadku szkolenia stacjonarnego są Państwo zobowiązani do zapewnienia im transportu na miejsce szkolenia (lub poinformowania o konieczności zapewnienia transportu na własną rękę).

W przypadku szkolenia online są Państwo zobowiązani do zapewnienia im warunków technicznych do uczestnictwa w szkoleniu (lub poinformowania o konieczności zapewnienia warunków technicznych na własną rękę) tj. urządzenia komputerowego wyposażonego w dostęp do Internetu, kamerę internetową oraz mikrofon, a także darmowej wersji aplikacji Microsoft Teams, posiadania w niej konta użytkownika i spełniania wszystkich właściwych dla niej wymagań technicznych wskazanych pod adresem: https://docs.microsoft.com/pl-pl/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app

Nieobecność jednej lub kilku ze wskazanych osób, nie powoduje po naszej stronie obowiązku zwrotu zapłaconego przez Państwa wynagrodzenia lub jego części.

 

12. Czy możemy odwołać szkolenie?

Możemy odwołać szkolenie w przypadku, gdy nie zostanie na nie zarejestrowana minimalna wymagana liczba uczestników lub, gdy z powodu zewnętrznych przyczyn, nie może się ono odbyć (np. z powodu choroby trenera, niemożności zapewnienia miejsca noclegowego, przypadków siły wyższej). W takim przypadku niezwłocznie informujemy Państwa o tym drogą elektroniczną i dokonujemy zwrotu zapłaconych środków w terminie 14 dni na wskazany przez Państwa rachunek bankowy.

 

13. Czy przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy?

Jeśli reprezentują Państwo firmę działającą jako jednoosobowa działalność gospodarcza, która w swoim przedmiocie działalności nie posiada prowadzenia i organizacji szkoleń, to przysługuje Państwu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy (czyli rezygnacji) w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny z uwagi na zawarcie umowy na odległość. Odstąpienie oznacza powrót do takiego stanu, jakbyś nigdy Państwo nie zawarli umowy –   musimy zwrócić Państwu wszelkie wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni (taką samą drogą, jak zostały wpłacone).

Odstąpienia mogą Państwo dokonać informując nas o tym pisemnie lub e-mailowo za pomocą danych kontaktowych, wskazanych w pkt. 2. Do zachowania terminu wystarczy samo wysłanie oświadczenia. Odstąpienie ułatwi Państwu specjalny formularz, który znajdą na końcu regulaminu, jednak nie muszą Państwo z niego korzystać. Prosimy, aby w oświadczeniu o odstąpieniu umieścić numer zamówienia.

W związku z dokonanym odstąpieniem mogą Państwo ponieść pewne koszty. Będą Państwo zobowiązani do zapłaty proporcjonalnej części wynagrodzenia, jeśli w chwili dokonania odstąpienia, usługa zostanie już częściowo wykonana.

Prawo do odstąpienia od umowy jest jednak wykluczone w przypadku szkoleń stacjonarnych (gdzie jako organizator zapewniamy nocleg oraz wyżywienie) oraz w przypadku szkoleń online, gdzie świadczenie usługi rozpoczęło się za Państwa wyraźną zgodą, a usługa została w pełni wykonana.

 

14. Jaka jest nasza odpowiedzialność za świadczone usługi?

Mamy obowiązek świadczyć usługi zgodnie z zawartą z Państwem umową. Za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

 

15. Jak można złożyć reklamację? Jak wygląda procedura rozpatrywania reklamacji?

Jeśli mają Państwo zastrzeżenia, co do funkcjonowania serwisu lub świadczonej usługi, mogą Państwo złożyć reklamację pisemnie lub e-mailowo, za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2. W reklamacji prosimy o wskazanie identyfikujących Państwa danych, usługi, do której mają Państwo zastrzeżenia oraz opisu tych zastrzeżeń, a także o wskazanie Państwa żądania w związku z reklamacją. Aby ułatwić nam pracę, prosimy także o wskazanie numeru zamówienia lub numeru faktury. Państwa reklamację rozpoznamy i poinformuję o naszej decyzji, w terminie 14 dni od jej złożenia. Jeśli rozpoznanie reklamacji w tym terminie jest niemożliwe, poinformujemy Państwa o tego powodach oraz wskażemy nowy termin rozpoznania reklamacji, nie dłuższy niż kolejne 14 dni.

 

16. Czy materiały udostępniane podczas szkoleń podlegają ochronie prawnej? Jakie są konsekwencje ich wykorzystywania z przekroczeniem uprawnień?

Materiały, które udostępniane są w ramach szkolenia, są utworami w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Państwo i osoby, na rzecz których zakupili Państwo szkolenie mogą korzystać z nich wyłącznie w ramach użytku osobistego. W przypadku wykorzystania niezgodnie z prawem autorskim, będą przysługiwać nam m.in. prawo do żądania odszkodowania, zaś nielegalne rozpowszechnianie, może nawet prowadzić do odpowiedzialności karnej.

 

17. Czy możliwa jest zmiana tego regulaminu?

Może zdarzyć się tak, że dokonamy zmiany tego regulaminu. Robimy to poprzez ogłoszenie nowego brzmienia regulaminu w serwisie oraz powiadomienie za pośrednictwem e-maila klientów, którzy posiadają u nas konta. Po 15 dniach od takiego powiadomienia, wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać – nie pogorszą one jednak w żaden sposób Państwa sytuacji odnośnie wcześniej zawartych umów szkoleniowych. Jeśli posiadają Państwo konto i nie wyrażają Państwo na nowe brzmienie regulaminu, zobowiązani są Państwo do usunięcia konta, zanim nowe brzmienie regulaminu wejdzie w życie.

 

18. Co się stanie, jeśli między Państwem a nami wystąpi jakiś spór?

Jeśli nie dojdziemy do porozumienia w drodze negocjacji, mogą Państwo oczywiście skorzystać z drogi sądowej, natomiast jest to tylko jeden z wariantów. Warto przemyśleć skorzystanie z zasadniczo tańszych i szybszych pozasądowych sposobów rozstrzygania takich sporów – np. z mediacji lub arbitrażu – bardzo chętnie zgodzimy się na taki sposób rozpoznania sporu. Jeśli nie uzgodnimy inaczej, spór rozpozna Ultima Ratio Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zgodnie z postanowieniami Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.

 

 

ZAŁĄCZNIK  – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

– Adresat: Grupa Doradczo-Szkoleniowa FALCO M. Lipkowski, M. Szymański Sp. J., ul. Jagiellońska 109/43, 85-027 Bydgoszcz, biuro@falco.edu.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.