Kup szkolenie Kup szkolenie Przejdź do platformy B2B
FALCO Grupa Doradczo-Szkoleniowa | Fundusze UE

Fundusze UE

 

Cel projektu: Stworzenie platformy internetowej do sprzedaży szkoleń branżowych B2B

 

Grant nr 1/FWI-C19/2020/164/UPG/81
realizowany jest w ramach projektu grantowego
„FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO”

 

Oś priorytetowa I

Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności
gospodarki regionu

 

Działanie 1.6

Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych
zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług

 

Poddziałanie 1.6.2

Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2014–2020,
Schemat: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP
w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.

 

BENEFICJENT
Grupa Doradczo-Szkoleniowa Falco,
M.Lipkowski, M.Szymański Sp. J.
ul. Jagiellońska 109/43
85-027 Bydgoszcz

 

WARTOŚĆ PROJEKTU
36 900 zł

 

WARTOŚĆ
DOFINANSOWANIA
28 500 zł

 

OKRES
REALIZACJI PROJEKTU
30.09.2020-30.11.2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego