Szkolenie: Auditor wewnętrzny BRC v. 7

Chcesz lepiej przygotować się przed przeprowadzeniem auditu? Zaktualizuj wiedzę i zdobądź praktyczne umiejętności stosowania standardu.

 1. Krótki opis

  Auditorzy wewnętrzni swoją pracą wspierają realizację misji przedsiębiorstwa. Przeszkolenie z zakresu BRC wersja 7 ma na celu zaktualizowanie wiedzy, zdobycie praktycznych umiejętności stosowania standardu, poznanie najważniejszych zagadnień związanych z przeprowadzaniem auditów.

 2. Program szkolenia

  Przygotowanie do roli auditora

  1. Cele i korzyści prowadzenia auditów wewnętrznych.

  2. Podstawowe terminy i definicje.

  Zasady planowania i prowadzenia auditów wewnętrznych. Standard BRC w. 7

  3. Planowanie auditów.

  • Harmonogram auditów.
  • Lista pytań auditowych.
  • Plan auditu.

  4.  Realizacja auditu na miejscu.

  • Ocena dokumentów.
  • Wywiad auditowy.
  • Obserwacja.

  5.  Opracowanie raportu z auditu.

  6.  Planowanie i realizacja działań poauditowych.

  • Działania korygujące.
  • Działania zapobiegawcze.
  • Działania doskonalące.

  Kompetencje auditorów wewnętrznych:

  7. Predyspozycje i umiejętności.

  8. Ocena auditorów wewnętrznych.

  Podsumowanie szkolenia

  9.  Podsumowanie merytoryczne, rozdanie certyfikatów i zakończenie szkolenia.

 3. Adresaci szkolenia
  • Auditorzy z doświadczeniem, którzy chcą doskonalić swój warsztat techniczny i interpersonalny.
  • Nowo zaangażowanie auditorzy wewnętrzni, którzy mają od początku działać skutecznie, a nie uczyć  się na błędach.
  • Pełnomocnicy ds. systemów zarządzania.
 4. Efekty szkolenia

  Wzrost zaangażowania auditorów

  • Podczas pracy trenerzy FALCO motywują auditorów do doskonalenia swoich kompetencji technicznych oraz interpersonalnych. Nasze badania wskazują, że u ponad 90% auditorów istotnie wzrasta poziom zaangażowania w realizację celów auditów, planowanie działań auditowych i dokumentowanie wniosków z auditu.

  Wzrost zrozumienia sytuacji auditowych 

  • Dzięki doskonaleniu umiejętności interpersonalnych auditorów wewnętrznych wśród osób poddawanym auditom wzrasta akceptacja do auditów. Skutecznie eliminujemy obiekcje wśród osób auditowanych, minimalizujemy obawę przed konsekwencjami w przypadku wykrycia niezgodności w auditowanych obszarach.
 5. Metody szkoleniowe
  • analiza dokumentacji,
  • rozwiązywanie problemów (case study),
  • dyskusje,