Szkolenie: SMED i optymalizowanie efektywności.

Optymalizacja przezbrojeń maszyn, urządzeń i linii technologicznych.

 1. Krótki opis

  Jak zarządzać sprzętem i wyposażeniem technicznym, aby maksymalizować poziom uzyskiwanych w zakładach wskaźników efektywności – dostępności, wydajności i jakości procesów?

  Pomagamy naszym Klientom osiągnąć 3 cele:

  1. Uwolnić potencjał zespołu produkcyjnego związany z optymalizacją przezbrojeń w zakładzie produkcyjnym i wdrożeniem profesjonalnego programu SMED.

  Angażujemy interdyscyplinarny zespół ds. projektów SMED do współpracy przy planowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu trwałych efektów projektów redukcji czasu i kosztów przezbrojeń w procesach produkcyjnych.

  Trener dba o praktyczne przykłady ze swoich doświadczeń w innych firmach, pomaga usystematyzować i ugruntować wiedzę współpracowników i przez cały czas trwania warsztatów inspiruje ludzi do podejmowania samodzielnych i ambitnych wyzwań w zakresie SMED.

  Przekazuje praktyczne porady na temat planowania i zastosowania różnych rozwiązań w różnych branżach i przedsiębiorstwach.

  2. Pomóc firmie w przeprowadzeniu wdrożenia projektów SMED w wybranych obszarach.

  Pomagamy wybrać najlepszy obszar pilotażowy do wdrożenia projektu SMED – czyli taki, gdzie przy minimalnym nakładzie sił zespołu i nakładów firmy tkwi szansa uzyskania największych korzyści.

  Wspieramy firmę w wykonaniu gruntownej analizy stanu obecnego przezbrojeń i pomagamy dostarczyć przykłady praktycznych rozwiązań, w taki sposób, aby zapewnić optymalny proces eliminacji strat i marnotrawstwa podczas projektów SMED.

  Zależy nam na trwałych rozwiązaniach – dlatego podstawą naszych wdrożeń jest maksymalne wykorzystanie potencjału zakładowego zespołu ds. SMED, tak by po zakończeniu współpracy z trenerem grupa była samodzielna i w 100% przygotowania do dalszej pracy nad zwiększaniem efektywności procesów produkcyjnych swojej firmy.

  3. Wspierać Klienta w zapewnieniu trwałości rozwiązań, tak aby wdrożenie SMED nie było incydentalnym projektem, a stało się początkiem procesu standaryzacji najlepszych praktyk postępowania.

  Dbamy o skuteczność naszych działań i pomagamy w ich ocenie – przekazując najlepsze wzorce oceny funkcjonujących programów SMED i kompatybilnych z nim programami 5S i TPM.

  Dostarczamy narzędzia i rozwijamy kompetencje członków zespołu ds. SMED, aby praca nad redukcją strat podczas przezbrojeń stała się standardem ich postępowania. Wierzymy, że członkowie zespołu ds. SMED mają potencjał być niekwestionowanymi liderami usprawnień w swoich przedsiębiorstwach, a jednocześnie cieszyć się autorytetem specjalistów ds zwiększania produktywności procesów produkcyjnych.

  Co możemy dla Ciebie zrobić?

  1. Możemy pomóc Ci w dostosowaniu programu do specyfiki Twojej firmy i branży – zapytaj naszego Konsultanta o program (kliknij)
  2. Możemy pomóc Ci rozwijać się indywidualnie – zapisz się na najbliższe szkolenie otwarte z tej tematyki. (kliknij)
  3. Możemy pomóc Ci w odnalezieniu kolejnych inspiracji – zapoznaj się z naszymi materiałami w Czytelni. (kliknij)
 2. Program szkolenia

  Pracujemy z grupą w oparciu o metodykę SMED (Single Minute Exchange of Die).

  1. Zespołowo analizujemy zachodzące w przedsiębiorstwie przezbrojenia, stosowane podczas nich techniki postępowania i organizacji pracy.
  2. Analizujemy każdy moment, etap i czynności – przez cały czas identyfikując i mierząc poziom strat i marnotrawstwa pojawiających się na każdym kroku przed, podczas i po zakończeniu przezbrajania maszyn i urządzeń.
  3. Oceniamy:
  • czasy poszczególnych czynności wraz z systematyką przezbrojeń na wewnętrzne i zewnętrzne;
  • 8 rodzajów strat MUDA występujących podczas przezbrojenia;
  • potencjał do skorzystania z reguł Programu 5S podczas przezbrojeń;
  • koszty aktualnie stosowanych działań.
  1. Mierzymy potencjał do doskonalenia z perspektywy przyspieszenia procesu przezbrojeń i zwiększenia dzięki temu poziomu efektywności procesów produkcyjnych.
  2. Zbieramy i systematyzujemy wiedzę i umiejętności poszczególnych członków zespołu ds SMED tak, aby doświadczenia poszczególnych osób stały się wartością dla całego zespołu.
  3. Wspólnie określamy najlepsze możliwe mechanizmy zdatne do zastosowania w obszarze pilotażowym, określając jednocześnie:
  • niezbędne do osiągnięcia długoterminowe cele projektu SMED;
  • oczekiwane rezultaty projektu, gwarantujące trwałość wdrażanych rozwiązań;
  • niezbędny zestaw danych do wykonania analizy i skalkulowania propozycji wdrożenia rozwiązania SMED w firmiel
  • usystematyzowany plan działania – poszczególne stadia prac od A do Z – gwarantujący skuteczność wdrożenia i określający uprawnienia i odpowiedzialności za kolejne kroki poszczególnym członkom zespołu ds SMED. Tworzymy profesjonalny harmonogram Gantta projektu SMED – uwzględniający
  • stadium przygotowawcze projektu oraz etap zbierania i analizy danych;
  • rozgraniczanie przezbrojeń wewnętrznych i zewnętrznych;
  • przekształcanie przezbrojeń wewnętrznych w zewnętrzne;
  • optymalizację i racjonalizację poszczególnych elementów przezbrojenia.
  • koszty niezbędnych zasobów i policzalne korzyści (uzyski) z zastosowania rekomendowanych pomysłów wdrożeniowych;
  • ryzyka niepowodzeń w trakcie wdrażania i w procesie utrzymywania projektu SMED w wybranych obszarach przedsiębiorstwa;
  • metody komunikacji wewnętrznej na linii – Zespół ds. SMED – Decydenci – Reszta pracowników – tak aby wszyscy interesanci mieli identyczną wiedzę i przekonanie aby wspierać Zespół podczas wdrażania i utrzymywania projektów SMED w przyszłości.

  Zaangażowanie do prac zespołu ds SMED na wybranym przykładzie przezbrojenia umożliwia profesjonalną analizę przypadku, trening rozwiązań i przygotowanie się do samodzielnego wdrażania kolejnych projektów w praktyce zakładu produkcyjnego.

  Chcemy tak przygotować zespołów aby kolejne analizy i wdrożenia SMED wykonywał on w 100% profesjonalnie i samodzielnie bez wsparcia zewnętrznych konsultantów.

 3. Adresaci szkolenia

  W GDS FALCO mamy doświadczenie w realizacji szkoleń i wdrożeń Programów SMED w przemyśle, w szczególności w branży automotive, przemyśle ciężkim i konstrukcyjnym, branży meblarskiej i rolno – spożywczej.

  Uczestnikami warsztatów SMED powinny być osoby zaangażowane w utrzymanie ciągłości i efektywności procesów produkcyjnych – zarówno z perspektywy operatorów maszyn i urządzeń, planistów, działu utrzymania ruchu, kontroli jakości i liderów nadzoru, w szczególności osoby wykonujące przezbrojenia – operatorzy maszyn i / lub ustawiacze.

  To oni są kluczowym zasobem do zwiększenia efektywności tego etapu procesu produkcyjnego. Bez nich warsztaty SMED nie mają sensu.

  Dla wsparcia pracowników operacyjnych w ich wysiłkach uczestnikami naszych szkoleń z zakresu SMED mogą być również pracownicy nadzoru różnego szczebla, dzięki czemu wnioski racjonalizatorskie będą miały w przyszłości łatwiejszą i szybszą drogę od pomysłu do wdrożenia.

 4. Efekty szkolenia

  Zaplanowanie i wdrożenia do praktyki przezbrajania programu SMED w miejscu pracy gwarantuje wysoką produktywność, wysoką jakość, bezpieczeństwo pracy i co najważniejsze, daje niezbędne podstawy do dalszego doskonalenia procesów.

  Dzięki inwestycji w Program SMED możecie Państwo oczekiwać w swoim zakładzie wzmocnienia efektów programu TPM oraz 5S to znaczy:

  1. Lepszej kooperacji pracowników produkcyjnych, technologów, inżynieringu procesów i utrzymania ruchu w kwestii rozwiązywania problemów i wdrażania usprawnień w procesach w myśl idei „continious impervement”,
  2. Lepszego wykorzystania technicznych zasobów firmy – maszyn, urządzeń i narzędzi – poprawienia zwrotu z inwestycji w sprzęt i procesy technologiczne,
  3. Samodzielności w działaniu zespołu ds SMED. Aktywnego planowania, wdrażania i utrzymywania projektów racjonalizatorskich w procesach zakładu,
  4. Zwiększenia elastyczności w realizacji zamówień Klientów – dzięki usprawnieniu procesów produkcyjnych i wyeliminowaniu różnego typu marnotrawstwa i strat,
  5. Zwiększenie wydajności i dostępności wyposażenie technicznego, przyspieszenie procesów i co za tym idzie optymalizacja kosztów operacyjnych procesów produkcji.
 5. Metody szkoleniowe

  Pracujemy warsztatowo z użyciem specjalnie zaprojektowanych ćwiczeń i studiów przypadków, tak aby odnieść najlepszy skutek w optymalnym czasie i zainspirować uczestników do dalszej, samodzielnej pracy.

  Pokazujemy najlepsze wzorce w postaci filmów, schematów działania – dyskutując o powodach wdrożeń z sukcesem i rozważamy porażki firm z Programem SMED, pojawiających się na różnych etapach – podczas szkoleń załogi, w fazie wdrożeniowej, czy po zakończeniu wdrożenia i związane z nie utrzymaniem rezultatów wdrożeń.

  Warsztaty prowadzone są zwykle w sali szkoleniowej i przeplatane wyjściami do procesu, do tzw. „gemba”, czyli w miejsce wyznaczonej optymalizacji. Razem z zespołem pracujemy halach produkcyjnych, przy maszynach i urządzeniach, gdzie wyznaczamy obszar pilotażowy i tam realizujemy część warsztatu.

  Pracujemy na praktycznych przykładach z procesów przedsiębiorstwa Klienta i angażujemy uczestników do pozyskiwania dużych ilości danych z procesów, umożliwiających wyciągnięcie wniosków i przedstawienie najlepszych metod transformacji analizowanego procesu produkcji. Z tego powodu uczestnicy potrzebują dostępu do dokumentacji produkcyjnej i systemowej (procedur, instrukcji stanowiskowych, różnego typu księgi jakości, stosowanych formularzy – w wersji papierowej / elektronicznej).

  Nagrywamy na wideo realne sytuacje z przezbrojeń procesów produkcyjnych w Państwa zakładzie, realizację zadań podczas tego etapu, wykonywanie poszczególnych czynności. Z zegarmistrzowską precyzją analizujemy je następnie w salce szkoleniowej poddając konstruktywnej krytyce, szukając optymalnych rozwiązań wdrożenia usprawnień. Szacujemy koszty i korzyści wdrożeń. Nigdy nie rekomendujemy takich rozwiązań, które nie przynoszą spodziewanych i mierzalnych korzyści. Wiemy, że decydenci zgodzą się na inwestycję w SMED, gdy zostaną do niech przekonani obietnicą realnych oszczędności mierzonych złotówkami i euro.